Őstermelői ügyintézés menetével kapcsoltos tájékoztató 2013. január 1-jétől
Online Lapcsoport Kft.

 

Leglényegesebb változások:

 

·       A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságait, valamint a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok falugazdász munkatársait (a továbbiakban kerületi hivatal) együttesen megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerveként nevesíti.

·       Az őstermelői igazolvány érvényessége 3 év (legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályos),

·       Egyszerre három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap,

·       Az igazolvány kiadásának ügyintézési határideje nyolc nap,

·       Az ügyintézést a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal megyei szakigazgatási szerve végzi,

·       Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a termelő személyes adatairól, a gazdaságáról vagy a termelési adatairól jelent be változást. A termelőknek erre minden évben június 15-ig van lehetőségük,

·       A 2009. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak,

·       A 2009. január 1-jét követően kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak,

·       Közös igazolvány esetén a családtagok azonosító adatainak feltüntetése szükséges,

·       Az ügyfél anyjának nevét szükséges az Adatnyilvántartó lapon és az új adatnyilvántartó programban jelölni, annak ellenére, hogy nem került bele a jogszabályba, illetve a programba is szükséges felvezetni. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben a NÉBIH partnertörzsbe való integráció zökkenőmentes legyen.

·       Az új őstermelői program használatának kezdete 2013. január 1. Amennyiben előzetesen, még 2012 folyamán érvényesítésre került már az igazolvány, azt januárban lehet felvinni az új programba. A régiben már ne kerüljön rögzítésre.

 

Közös igazolvány kiállítása esetén az igazolványon fel kell tüntetni a családtagok azonosító adatait, amely esetében olyan igazolvány kitöltése szükséges, amely már tartalmazza a családtagokra vonatkozó adatokat is. Ezen új bejegyzés a piacokon történő ellenőrzést könnyíthetik meg.

Egyéni őstermelői igazolvány esetében használhatóak a régebbi nyomtatványok.

 

Azon őstermelők esetében, akik egy évre akarják megújítani igazolványukat:

 

Az előző évekhez képest összességében nem változik az eljárás menete, csupán a fentieknek megfelelően módosul.

 

Azon őstermelők estében, akik két vagy három évre előre érvényesíttetik igazolványukat:

 

Az igazolvány kiállításakor az ügyfél személyes adatai, illetve közös őstermelői igazolvány esetén a családtagok adatai a korábbi gyakorlatnak megfelelően felvételre kerülnek az Adatnyilvántartó lapra.

A választott adózási módot két, illetve három évre szükséges kitölteni.

Az igazolvány kiállítójának megjegyzéseit és a saját gazdaságról szóló nyilatkozati részt a korábbi gyakorlatnak megfelelően lehet kitölteni.

Fel kell hívni a figyelmet, hogy az adatok változását a kormányablaknál az erre rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni, illetve a falugazdásznál személyesen is meg lehet tenni.

 

Az őstermelői igazolvány kiállítása esetén két/három évre szükséges a választott adózási módot az igazolványon rögzíteni.

Az érvényesség első évében a március 20. napjáig kiváltott igazolvány az adóév első napjától hatályos, az ezt követő időpont után kiadott igazolványok a kiállítás napjától kezdődően hatályosak. A második és harmadik adóévre előre érvényesített igazolványok az adott adóév első napjától hatályosak. A keltezés dátuma az igazolvány kiállításának dátuma minden adóévre vonatkozóan.

Az őstermelői igazolvány többi adatát a korábbiak szerint lehet feltölteni.

 

Amennyiben a 2013. január első napjaiban (január 1-je ünnepnapra, január 2-3-a hétvégére esik) értékesíteni szándékozó termelők azzal járulnak a falugazdászhoz, hogy igazolványuk még 2012-ben érvényesítésre kerüljön, a kérést nem szabad megtagadni (a 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet nem fogalmaz egyértelműen, de nem zárja ki és nem is tiltja, hogy előbb lehessen érvényesíteni az őstermelői igazolványokat). Az igazolvány érvényesítését, ügyintézését a tavaly év végi gyakorlatnak megfelelően szíveskedjen ellátni a Korm. rendelet hatályba lépéséig.

A 2009. előtt kiváltott őstermelői igazolvánnyal rendelkező főállású őstermelők esetében problémát jelenthet, ha nem váltanak új igazolványt 2013. elején. Javasolható részükre 2012. év végén új igazolvány igénylése, amelyre a helyben szokásos eszközökkel kell felhívni a figyelmet.

 

Az értékesítési betétlap formátuma nem változik. Kiállítása annyiban változik, hogy egyedi azonosító számú érvényesítő bélyeget kap, amely számokat az őstermelői igazolványra is fel kell vezetni.

 

Változás-bejelentő lapot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ügyfél több évre igényelte az őstermelői igazolványt, és adataiban változás állt be az őstermelői igazolvány igénylésekor megadottakhoz képest (az évenkénti érvényesítés alkalmával az igazolvány érvényesítésekor lehet aktualizni az adatokat az Adatnyilvántartó lapon a változás-bejelentő lap kitöltésének mellőzésével, amennyiben a változás olyan jellegű, hogy nem szükséges új Adatnyilvántartó lapot kiállítani).

Új őstermelői igazolvány kiállítása, valamint új Adatnyilvántartó lap kitöltése szükséges, amennyiben a termelő személyes adatai megváltoznak, vagy közös igazolvány esetén a családtagok kilépésekor.

 

Azon őstermelők esetében, akiknek van érvényes őstermelői igazolványa

 

Amennyiben egy vagy két évre már érvényesítésre került az igazolvány (egy vagy két pecsét már van benne), az őstermelő választhat. Új igazolványt igényel, mely legfeljebb három évre lehet érvényes, vagy a jelenlegit érvényesítteti egy, illetve két évre, és amikor betelik a most használt igazolványa (egy vagy két év múlva), igényel csak újat.

 

Adatváltozás bejelentése

 

Az ügyfél azonosító adataiban (név, lakcím és levelezési cím, adószám, családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma) vagy az ügyfél saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni az igazolványt kiadó megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének vagy a kormányablakhoz az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon, melyet a kormányablak nyolc napon belül megküld a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve részére. Mivel a kitöltendő adatokban a válatozásbejelentő formanyomtatvány nem tér el az Adatnyilvántartó laptól, az használható a változások bejelentésére is.

Az adatváltozás az évente történő érvényesítés alkalmával elvégezhető (lásd fent). Abban az esetben, ha több évre előre kiváltotta a termelő az őstermelői igazolványt, csak akkor kell adatváltozást bejelenteni, ha azok ténylegesen módosultak.

 

Azon értékesítési betétlap érvényesítését kérelmező őstermelőknél, akiknél az adatnyilvántartó lap tartalmában nincs változás, vagy a változás olyan jellegű, hogy az a meglévő adatnyilvántartó lapra a falugazdász által rávezethető, nem szükséges új adatnyilvántartó lap nyitása, a kérelem – dátum megjelölésével – a meglévő lapra rávezethető.

 

Az őstermelői igazolvány érvényesítésével kapcsoltos változások

Az értékesítési betétlap az év első napjától hatályos, ha azt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az adott év március 20. napjáig adja ki, illetve a kiállítás napjától kezdődően hatályos, ha azt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve március 20-a után adja ki. A kiállítást követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik. Az igazolványban fel kell tüntetni, mely adóévekre terjed ki az igazolvány időbeli hatálya. Az igazolvány legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályos.

 

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért és annak évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg. Az igazolvány részét képezi az értékesítési betétlap. Új igazolvány kiállítása esetén az igazolvány kiállításának díja 1.000 Ft, az értékesítési betétlap kiadása további 1.000 Ft, így az igénylőnek 2.000 Ft-ot kell megfizetnie (egy betétlap igénylése esetén).

Az őstermelői igazolvány cseréje, pótlása 1.000 Ft. Az igazolvány évenkénti érvényesítésének díja 1.000 Ft, valamint minden további betétlap kiadásáért 1.000 Ft díjat kell megfizetni a termelőnek.

Azon gazdálkodó, aki három évre érvényesítteti igazolványát, minimum 4.000 Ft-ot kell befizetnie (új őstermelői igazolvány és három évre érvényes értékesítési betétlap igénylése esetén).

Az őstermelői igazolvány visszaadási ügyintézéséhez a Korm. rendelet díjat nem határoz meg, így az Igazgatóság ezekben az eljárásokban nem számíthat fel igazgatási szolgáltatási díjat. Az ezirányú kérelmet az adatnyilvántartó lapra kell rávezetni, amelyet egyúttal kérelemnek kell tekinteni.

 

Kérelemnek az őstermelő által aláírt adatnyilvántartó lapot, az eljárást lezáró határozatnak a nyilvántartásba vételről kiadott igazolványt, illetve az értékesítési betétlapot kell tekinteni. Külön határozatot csak nyilvántartásba való bejegyzés megtagadásáról kell kiadni.

2013-01-17