Változások a termőföldre vonatkozó adásvételi,haszonbérleti szerződések/ajánlatok közzétételi eljárásban
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok, Földhasználók!

Szeretném felhívni figyelmüket a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásárlási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó jogszabályi változásokra, melyek 2013. december 15-étől kezdődően több lépcsőben fognak hatályba lépni.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt, valamint a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendeletet fokozatosan felváltja a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), illetve a474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A földforgalmi törvénnyelkapcsolatos átmeneti szabályokról a szintén lépcsőzetesen hatályba lépő 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) rendelkezik.

A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a haszonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Első körben – 2013. 12. 15-étől-a haszonbérleti ajánlatok/haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozóan léptek hatályba az új jogszabályi rendelkezések.

Az adásvételt illetően az új szabályokat csak a 2014. március 01-én, illetve azt követően közölt szerződések esetében kell alkalmazni, ezért azokról külön hirdetményben tájékoztatom Önöket.

Haszonbérleti ajánlat/szerződés közzététele:

1. Az új szabályozás szerinta közzététel iránti kérelmet a kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, kizárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz a haszonbérleti szerződés aláírását követő

8 napon belül. A formanyomtatványhoz a Dánszentmiklós Község Önkormányzat titkárságán lehet hozzájutni, letölthető továbbá a Vidékfejleszt ési Minisztérium honlapjáról, valamint Dánszentmiklós község hivatalos honlapjáról (www.danszentmiklos.hu) is.

2.  A kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!

3.    A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:

•         megfelel a földforgalmi törvény 5. §. 7., 6-7., 22., 19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek,

•         megfelel a földforgalmi törvény 40-41. §-aiban foglalt feltételeknek,

•         a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,

•         nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,

•         a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld nagysága nem haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot,

•         elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaximumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szerződés tárgyát képező föld használata után részére


folyósított költségvetési, vagy európai uniós támogatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

•         A pályakezdő gazdálkodónak az nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a föld használati jogosultságának megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

•         Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek arról kell nyilatkoznia, hogy a használati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.

4.    2014. december 31-éig a haszonbérbe adó az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot isközölheti, feltéve, hogy az tartalmazza a szerződés lényeges tartalmi elemeit, valamint a felek által meghatározott valamennyi kikötést és feltételt.

5.  Osztatlan közös tulajdonban álló földek esetében:

•         a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak által kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

•         ha a haszonbérleti szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, azokat összefűzve kell a jegyzőnek megküldeni.

•         A szerződéshez csatolni kell:

−        a haszonbérlő nyilatkozatát arról, hogy a szerződések tartalmilag megegyeznek, eltérés kizárólag a tulajdonostársak személyében és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő terület tekintetében áll fenn.

−        A kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú, a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közleményt.

6.     A haszonbérleti szerződést/ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, melyben a szerződő felek és a terület azonosító adatai mellett fel kell tüntetni, hogy a földhasználati jogosultságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérletijoggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni!

7.     Az elfogadó nyilatkozatnak is tartalmaznia kell az előző pontban említetttartalmielemeket, a nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat is.

A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

8.  A közzététel időtartama: 15 nap.

9.  Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

Kovácsné Czira Edit

jegyző

haszonbérleti_szerződés_közzétételi_kérelem.doc

2014-01-08