Tisztelt Lakosság,Földtulajdonosok!
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság, Földtulajdonosok!

 

2014. március 01-étől megváltoznak a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső földterületek adás-vételére, ezzel összefüggésben pedig az elővásárlási jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó szabályok.

Az új szabályokat a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) határozzák meg, melyeket a 2014. március 01-jén, illetve azt követően közzétett adásvételi szerződések esetében kell alkalmazni.

Az adásvételi szerződés elővásárlási jog gyakorlása érdekében történő közzététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

1. Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 napon belül a tulajdonosnak személyesen, vagy postai úton kell benyújtania a jegyzőhöz a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú, a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatvány elérhető továbbá Dánszentmiklós honlapján (www.danszentmiklos.hu ), valamint személyesen is átvehető Dánszentmiklós Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságán.

2. A kérelemhez csatolni kell az adásvételi szerződés 4 darab eredeti példányát! A négy közül egy egyik példánynak rendelkeznie kell a földforgalmi törvény 8. §-ában hivatkozott, a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel.

3. 2014. május 01-étől a vevőnek az adásvételi szerződésben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell az alábbiakról:

  • a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
  • vállalja, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – más célra nem hasznosítja,
  • ha a szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a vevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg és a megszűnését követő időre a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási kötelezettségének,
  • nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása,
  • vele szemben az adás-vételt megelőző 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.
  • A pályakezdő gazdálkodónak nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a tulajdonszerzéstől számított 1 éven belül a föld fekvése szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít és mező-, vagy erdőgazdálkodási tevékenysége, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

 

5. Az adásvételi szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, és abban fel kell tüntetni az alábbiakat:

  • a szerződő felek természetes személyazonosító adatai, személyi azonosítója, állampolgársága, lakcíme, adóazonosító jele és kamarai azonosító száma,
  • a terület azonosító adatai (fekvés, helyrajzi szám, területnagyság, AK érték, művelési ág)
  • a jogosultságot szerző fél rendelkezik-e elővásárlási joggal. Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrendben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni

(Az ezen tartalmi elemeket meghatározó jogszabályhelyek 2014. május 01-étől lépnek hatályba.

 

6. Az elfogadó nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magán okiratba kell foglalni. A nyilatkozatnak – a jogosult természetes személyazonosító adatai, személyi azonosítója, állampolgársága, lakcíme, adóazonosító jele és kamarai azonosító száma mellett - tartalmaznia kell az elővásárlási jog jogalapját, valamint az adásvételi szerződésnél már említett nyilatkozatokat, vagy azokat teljes bizonyító erejű magánokiratban kell csatolni hozzá. A nyilatkozathoz csatolni kell továbbá az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is.

Az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg és amelyben az adásvételi szerződésben foglaltakat magára nézve teljes körűen elfogadja.

Az elfogadó nyilatkozatot az elővásárlásra jogosultnak személyesen kell átadnia a jegyzőnek!

7. A közzététel időtartama: 60 nap.

8. Az eljárás díj- és illetékmentes.

 

2/A számú pótlap adás-vételi szerződéshez

Adásvételi szerződés hírdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

2014-02-21