Elérhetőségek

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Cím: 2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 100.
Telefon:
+36/53/574-000
Fax: +36/53/574-009
E-mail:
titkarsag@danszentmiklos.hu


Civil pályázati felhívás

2024.04.26.

CIVIL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Pályá­zati felhívás

Dánszentmiklós köz­ség Önkor­mány­zat Képviselő-testülete pályá­za­tot hir­det a 2024. évi költségvetés  „CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA” elői­rány­zat ter­hére,  Dánszentmiklós köz­ség­ben tevé­keny­kedő civil szer­ve­ze­tek részére.

Keret­összeg : 1.000.000 – Ft azaz Egymillió forint

Pályá­zati fel­té­te­lek:

 • pályá­za­tot nyújt­hat be az a civil szer­ve­zet, amely bíró­sági nyil­ván­tar­tás­ban sze­re­pel,
 • előző években igénybe vett támo­ga­tás­sal elszá­molt,
 • ren­del­ke­zik bank­szám­lá­val,
 • telep­he­lye Dánszentmiklós tele­pü­lé­sen van és tevé­keny­sé­gét itt végzi,
 • támo­ga­tás a szer­ve­zet műkö­dé­sé­nek segít­sé­gét szol­gálja, amely­ből sze­mé­lyi jel­legű kiadás (bér és járu­lé­kai) nem finanszírozhatók,
 • a bíró­sági nyil­ván­tar­tásba bejegy­zett civil szer­ve­zet az 1. sz mellékletben foglaltak szerint meg­ál­la­po­dást köt az Önkor­mány­zat­tal a támo­ga­tás cél­já­ról, az elszá­mo­lás rend­jéről, határ­ide­jéről, a meg­ál­la­po­dás meg­sér­tése szankciójáról.

Pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

 • a pályázó szer­ve­zet 2024. évi prog­ram­ját (ha civil szer­ve­ze­tek tár­sul­nak vala­mennyi szer­ve­zet prog­ram­ját csa­tolni kell)
 • az előző évi szer­ve­zeti mun­ká­ról szóló beszámolót,
 • az előző évben kapott önkor­mány­zati támo­ga­tás­ról szóló elszá­mo­lást (ha a szer­ve­zet támo­ga­tás­ban része­sült)
 • a bíró­sági nyil­ván­tar­tásba vétel máso­la­tát,  
 • a bank­számla szá­mot,
 • az igé­nyelt támo­ga­tás fel­hasz­ná­lá­sára vonat­kozó ütemtervet.

A pályá­zatokat zárt borítékban Dánszentmiklós köz­ség Pol­gár­mes­te­ré­hez kell benyúj­tani. A borí­tékra rá kell írni.: „Civil szer­ve­ze­tek támogatása.”

A pályá­zat beér­ke­zé­sé­nek határ­ideje: 2024. május 27. (hétfő) napja, 12:00 óráig a Pol­gármes­teri Hivatalba.

A határidő után benyúj­tott pályá­za­to­kat a Képviselő-testület érdemi vizs­gá­lat nél­kül elutasítja.

A benyúj­tott pályá­za­tok­ról a képviselő-testület soron követ­kező ülé­sén dönt. A dön­tésről a pályá­zó­kat írás­ban értesíti.

Dánszentmiklós Község Önkor­mány­zati Képviselő-testülete

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Magyar