Elérhetőségek

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Cím: 2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 100.
Telefon:
+36/53/574-000
Fax: +36/53/574-009
E-mail:
titkarsag@danszentmiklos.hu


HIRDETMÉNY

2023.06.13.
HIRDETMÉNY

 

A „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program indításáról

 

I. A támogatás szabályai

 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja.

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16–25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok[1],
 • szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

 

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) a program keretében a szolgáltatást kérőként regisztrált diákok számára munkaerőpiaci információt nyújt. A beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a sikeres elhelyezkedés érdekében. A járási hivatal a munkaadó számára bértámogatást nyújthat.

 

Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.

 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra, legfeljebb a napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 

Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12. 24. 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani.

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.

Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.

 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 

A turizmussal, a vendéglátással, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani a turizmus, a vendéglátás, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása területén.

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.

 

Amennyiben a diákok foglalkoztatása mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásnál történik, úgy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9–17. o.) (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ebben az esetben csekély összegű támogatást kizárólag az 1408/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)-(3a) bekezdései értelmében bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege Magyarországon nem haladhatja meg a 25.000 eurót.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

 

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében nyújtható. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.munka.hu) közzétett támogatási kérelmet szükséges benyújtania a kérelmező munkáltatónak a székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye szerint illetékes járási hivatalhoz.

 

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

 

Az elektronikus ügyintézésre és kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek is élhetnek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

 

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a járási hivatal részére benyújtania.

 

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett munkaadónak Cégkapun keresztül (Cégkapuval nem rendelkező munkaadó a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

 

A munkaadónak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. A kérelem és a benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése).

A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya

Tárgy: Nyári diákmunka támogatása

 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a kérelem mellékletét képező Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére című dokumentum tartalmazza. https://nfsz.munka.hu/cikk/1458

 

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a tervezett foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban, valamint a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. Ebben az esetben a járási hivatal kezdeményezi a támogatottal a hatósági szerződés megkötését a támogatás folyósítása érdekében. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

 

A támogatás időtartama

 

A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2023. július 1. napjától kerülhet sor. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2023. július 1 - 2023. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

 

Elszámolás

 

Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania a munkaadónak, amennyiben nem rendelkezik elszámoló lappal a munka.hu oldalról letöltheti, vagy a hivataltól kérheti annak megküldését.

 

II. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai

 

 1. Vállalom a járási hivatal által kiközvetített, a jogszabályi feltételeknek megfelelő 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatt.

 

 1. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy jogi személy a támogatásból kizárásra kerül.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hatósági szerződésben megjelölt határidőig az esedékes havi támogatási igényem az Elszámoló lappal nem adom le, vagy hiányosan adom le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megtehetem. A támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott beszámoló pótlásáig - erről, illetve a pótlás határidejéről a járási hivatal írásban értesíti a munkaadót.

Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok elektronikus megküldése szükséges, elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva (nem elektronikus ügyintézés esetén a dokumentumok munkaadó által hitelesített másolatát szükséges csatolni):

I.      Bérjegyzék vagy bérlista vagy bérszámfejtő lap

II.     A bér kifizetést igazoló benyújtandó bizonylatok:

-       Ha átutalással kerül kifizetésre: terhelést igazoló bankszámlakivonat. A terhelést igazoló bankszámlakivonatnak elfogadható a netbankból kinyomtatott bizonylat, valamint az ügyfél által aláírt számlatörténet is. (elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva)

(Csoportos átutalás esetén szükséges az elszámoló lapon kitölteni, hogy a terhelési értesítőn szereplő összeg – az adott munkavállaló után ténylegesen befizetett összeg feltüntetésével - tartalmazza a támogatással érintett munkavállalónak kifizetett munkabért is.)

-       A bér készpénzes kifizetése esetén: csatolandó a munkavállaló saját kezű aláírásával ellátott kiadási pénztárbizonylat, vagy ha a munkáltató nem kötelezett kiadási pénztárbizonylat alkalmazására (pl. egyéni vállalkozó) elegendő a munkavállaló átvételt igazoló saját kezű aláírása a bérjegyzéken dátummal, például „Az összeget átvettem.” megjegyzéssel.

 

Amennyiben a bérjegyzékből, bérszámfejtő lapból nem derül ki a bérfizetés nélküli időszak, munkaidő-nyilvántartás (jelenléti ív) is bekérhető.

 

 1. Kijelentem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, hogy a cég/szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás nincs folyamatban.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll, úgy támogatásban nem részesülhetek. Továbbá vállalom, hogy bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásig, illetve a határozat lejártáig vállalkozásom ellen jogerős végzéssel elrendelt, fent meghatározott eljárás indul.

 

 1. (Köztulajdonban álló gazdasági társaságok esetén:) Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja alapján, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek eleget tettem. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az adatokat az internetes honlapon hozzáférhetővé tettem.

 

 1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a vámhatóságtól.

 

 1. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 96. § c), vagy f) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.

(Ávr. 96. §

c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, vagy

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja.)

 

 1. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal nem sújtott.

 

 1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.), az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), valamint a Harmtv. rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének megfelelek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy a támogatásról az alábbi jogszabályok rendelkeznek: Áht., Ávr., Infotv., a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), Fftv., és a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet. A támogatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően veszem igénybe. Amennyiben a jogszabályi feltételeknek nem felelek meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.

 

 1. Nyilatkozom, hogy nem rendelkezem esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozással. Tudomásul veszem, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósításakor a Magyar Államkincstár a támogatottat terhelő köztartozás összegét visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.

 

 1. Nyilatkozom, hogy bankszámlaszámom megváltoztatásáról a kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységét haladéktalanul írásban (elektronikusan) tájékoztatom.

 

 1. Nyilatkozom, hogy a tulajdonos (munkaadó) változást a járási hivatalnak haladéktalanul írásban (elektronikusan) bejelentem. Az átvevő munkaadó egyoldalú írásbeli nyilatkozatban vállalja a támogatás jogszabályban, valamint a határozatban meghatározott feltételeinek teljesítését.

 

 1. Nyilatkozom, hogy a támogatás időtartamának lejárta után – a járási hivatal megkeresésére – a támogatási eszköz hatékonyságának a vizsgálatához információt szolgáltatok.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy támogatás nem jár azon időszakra, amelyre a jogszabályok szerint munkabér fizetési kötelezettség nem terhel (fizetés nélküli szabadság, fizetetlen állásidő stb.).

 

 1. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal a már kifizetett támogatást arányosan, vagy az adott időszakra vonatkozóan, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha:
  1. jogalap nélküli kifizetés (felvétel) történt (pl. fizetés nélküli szabadság idejére igényelt támogatás), de a támogatás (kifizetése) felvétele nem teljes egészében jogalap nélküli,
  2. ha a munkaadó olyan időtartamra igényelt és kapott támogatást, amelyre munkabér fizetési kötelezettség nem terhelte, vagy a támogatás egy részét nem fizette meg a munkavállalónak, vagy az engedélyezett mértéket meghaladóan történt a támogatás kifizetése, utalása.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal a már kifizetett támogatást egészben, a kötelezettségszegés időpontjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben visszaköveteli különösen, ha
 1. megállapítást nyer, hogy a támogatást nem a kérelmen jelzett személy után igényelte a munkaadó;
 2. a munkaadó a felvett támogatás bérezésre jutó összegét a munkavállalónak bérként nem fizette meg,
 3. a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható,
 4. megállapítást nyer, hogy a munkaadó a támogatott munkavállaló kapcsán benyújtott támogatási kérelmében, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltatott (vagy a valós tényeket elhallgatta), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a munkaadó támogatási döntés tartalmat érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 5. a munkaadó a hatósági szerződésben vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,
 6.  ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt,
 7. megállapítást nyer, hogy a munkaadó az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tette meg, a dokumentumokat nem nyújtotta be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonta,
 8. a támogatás kapcsán vállalt foglalkoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a meghatározott visszafizetési kötelezettségemnek a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem teszek eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését megelőző napjáig, az Ávr. 98. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint számított késedelmi kamatot is köteles vagyok fizetni. Önkéntes teljesítés hiányában az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti késedelmi pótlékot számít fel.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a járási hivatal érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.

 

 1. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, hatósági szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.

 

 1. Elfogadom, hogy a kérelmezett támogatás odaítélése esetén az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, és a kifizető, az igazoló és az ellenőrzési hatóság a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan ellenőrzési jogosultsággal bír.

Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a támogatási szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg.

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy további támogatásban nem részesülhetek.

 

 1. Nyilatkozom, hogy átlátható szervezetnek minősülök, vagyis
  1. törvény erejénél fogva átlátható szervezet vagyok (egyházi jogi személy, olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, nemzetközi szervezet, külföldi állam, külföldi helyhatóság, külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) VAGY
  2. olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
   1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
   2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
   3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
   4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak. VAGY
  3.  olyan civil szervezet vagy vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
   1. vezető tisztségviselői megismerhetők,
   2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
   3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

 

 1. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentumoknak a kérelem beadásának napján hatályos tartalmát a www.munka.hu oldalon megismertem:

 

 1. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez a munkaerőigény bejelentőlapot csatolom. (https://nfsz.munka.hu/nfsz/document/9/8/5/doc_url/Munkaeroigeny_bejelentolap.pdf)

 

 

 

[1] 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Magyar