Elérhetőségek

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Cím: 2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 100.
Telefon:
+36/53/574-000
Fax: +36/53/574-009
E-mail:
titkarsag@danszentmiklos.hu


Pályázati felhívás

2022.04.01.

az 5/2022. (IV. 1.) társulási tanácsi határozat 1. számú melléklete

 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.) intézményvezetői beosztás betöltésére.

                                                                                                                                  

1.  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

2.  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

3.  A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető

 

4.  A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2022. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig.

 

5.  A munkavégzés helye: 2740 Abony, Szilágyi Erzsébet u. 3.

 

6.  A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak és munkavállalók felett munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyei feltételek kialakítása és fenntartása, a működési rend biztosítása. Költséghatékony gazdálkodás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a társult tagönkormányzatokkal.

 

7.  Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 

8.  Pályázati feltételek:

8.1. a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

8.2. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SZCSM rendelet 3. számú melléklet intézményvezető munkakörre megállapított szakképzettségeknek, szakképesítéseknek és/vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. Rész I/1. pontjának való megfelelés,

8.3. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

8.4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

8.5. legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

8.6. előnyt jelent szociális szakvizsga megléte vagy a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti mester vezetőképzés teljesítése.

 

9.   A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

9.1.    részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, tartalmaz lakcímet, telefonszámot, e-mail elérhetőséget, továbbá a bérigény feltüntetését;

9.2.    iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i);

9.3.    szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

9.4.    szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás;

9.5.    három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 10/A. § (1) bekezdése);

9.6.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

9.7.    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;

9.8.    a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt társulási tanácsi ülés tartására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján;

9.9.    a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz;

9.10.  a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 10/A. § (1) bekezdése e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;

9.11.  a szociális szakvizsgát, a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet mester vezetőképzés teljesítését igazoló dokumentum (amennyiben a pályázó rendelkezik vele);

9.12.  a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program.

 

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Diósgyőri Gitta, Cegléd Város Jegyzője nyújt, a 06/53/511-400-es telefonszámon vagy a jegyzo@cegledph.hu e-mail címen.

 

11.  A pályázatok benyújtásának módja:

11.1   Postai úton, két példányban (1 eredeti, 1 másolati példány - kötés nélkül) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke részére történő megküldésével (2700 Cegléd Kossuth tér 1.) a borítékon feltüntetve a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C/11428/2022 és a munkakör megnevezését: intézményvezető, és

11.2   elektronikusan, az eredeti példánnyal megegyező tartalommal a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre.

 

12.  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

12.1   A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkező eseti bizottság véleményezi,

12.2   a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a társulás eseti bizottsága meghallgatja,

12.3   a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével – dönt a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

13.  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31. (a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának májusi ülése)

 

14.  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  1.  
  2. www.ctkt.hu, www.abony.hu és https://cegled.asp.lgov.hu – 2022. április 05.
  3.  

 

  1. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

 

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Magyar